VERKLARING OMTRENT GEGEVENSBESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In deze privacyverklaring (het "Privacybeleid") wordt het beleid beschreven van Maison 123 SAS,, de Belgische onderneming Etam SA en Etam SCE SAS, dochterondernemingen van de Etam-groep en/of aan haar gelieerde bedrijven (hierna "wij", "ons", "Maison 123" genoemd) met betrekking tot persoonsgegevens en cookies. Dit Privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de voorwaarden waaronder Maison 123 uw persoonsgegevens verzamelt, de redenen waarom deze gegevens worden verzameld, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en uw respectieve rechten. Het Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die door uzelf wordt verstrekt of door Maison 123 wordt verzameld tijdens uw interactie(s) met ons.

Maison 123 hecht als verwerkingsverantwoordelijke veel belang aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Aangezien dit een belangrijke kwestie is, willen wij u verzoeken om het Privacybeleid in zijn geheel aandachtig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te leren kennen en te begrijpen. Dit Privacybeleid bevat de regels met betrekking tot de persoonsgegevens van al onze klanten en prospecten, ongeacht het kanaal waar de gegevensverzameling plaatsvindt.

Wanneer we naar ons Platform verwijzen, richten we ons op een van de digitale en/of fysieke kanalen en/of middelen die u kunt gebruiken om met ons te communiceren via de internetpagina, www.maison123.com/nl_BE/ (de 'Website'), de mobiele applicatie, de fysieke winkels van Maison 123, per post of per telefoon.

Wanneer u ons Platform gebruikt, kan Maison 123 worden verplicht om persoonsgegevens over u te verwerken, die we van u hebben verzameld of die u aan ons hebt verstrekt.

Vanaf u ons Platform gebruikt, bent u onderworpen aan het huidige geldende Privacybeleid en geeft u aan dat u dit Privacybeleid accepteert. Gezien we ons Privacybeleid te allen tijde kunnen wijzigen onder de voorwaarden in Artikel 6, willen we u verzoeken om het Privacybeleid voor elk gebruik van ons Platform te verifiëren.

1. ALGEMENE INFORMATIE

De beheerders van uw persoonsgegevens zijn:

 • MAISON 123

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk. Geregistreerd bij het RCS van Nanterre onder het nummer 444 600 464

 • BELGISCHE VENNOOTSCHAP ETAM

Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bischoffsheimlaan 11/3, 1000 Brussel, België. Geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400 558 827

 • ETAM SCE

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk. Geregistreerd bij het RCS van Nanterre onder het nummer 450 966 445

Op deze manier hebben we gezamenlijk richtlijnen opgesteld en zorgen we voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Via ons Platform kunt u worden verzocht om uw persoonsgegevens aan Maison 123 mee te delen, bijvoorbeeld in het kader van het aanmaken van een klantaccount, bij productbestellingen of een abonnement op de nieuwsbrief.

Maison 123 kan ook worden verplicht om bepaalde informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsegedrag op de Website, onder de voorwaarden die hieronder meer in detail worden beschreven in het Artikel "Cookies".

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving is Meester Anne-Sophie Poggi van het advocatenkantoor POGGI, advocaat aan het Hof, Rue Etienne Marcel 50, 75002 Parijs, Frankrijk, aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO). Contact: e-mail: cabinet@poggiavocats.com / tel: +33 1 44 82 02 60.

2. BETROKKEN GEGEVENS

De gegevens die we verzamelen en gebruiken, zijn afhankelijk van de producten, services of functies waarvan u wenst te genieten. De persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u besluit aan ons te verstrekken, omvatten onder andere:

 • identificatiegegevens, zoals uw voornaam, achternaam, telefoonnummers, thuisadres om uw bestelling te bezorgen, e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen, foto's die u verschaft of afbeeldingen wanneer u onze winkels bezoekt die uitgerust zijn met een videobewakingssysteem;
 • economische en betalingsgegevens, zoals betaalkaartgegevens, gegevens met betrekking tot uw aankopen, bestellingen of retourzendingen;
 • elektronische identificatiegegevens beschikbaar op of vanaf uw computer (zoals "cookies" of "IP-adressen"). Met uw elektronische identificatiegegevens kan het apparaat waarmee u verbinding maakt worden geïdentificeerd of getraceerd (zonder nauwkeuriger te zijn dan enkel de stad waarin u zich bevindt) of kunnen de pagina’s die u tijdens het surfen op de Website raadpleegt worden herkend. Over het algemeen zijn deze gegevens echter onvoldoende om u op naam te kunnen identificeren. Voor meer informatie over de verzamelde informatie over uw browsegedrag, zie Artikel 5 met betrekking tot cookies;
 • gegevens met betrekking tot uw online aankopen of aankopen in de winkel (bijvoorbeeld het type, de hoeveelheid en de prijs van aangekochte producten);
 • gegevens over uw smaak en voorkeuren, zoals uw voorkeuren wat betreft onze collecties, uw kleurvoorkeuren, uw gewoonten en uw maat.

Wanneer u solliciteert voor een open vacature binnen de Etam-groep, aangeboden op ons Platform, moet u mogelijk gegevens aan ons verstrekken zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, opleiding, maar ook uw kwalificaties en professionele ervaringen.

3. UW RECHTEN

In overeenstemming met de huidige regelgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten meteen en te allen tijde uitoefenen door uw verzoek te sturen naar privacy@maison123.com of naar Maison 123, Klantenservice, rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk, waarbij u de reden voor uw verzoek en het recht dat u wilt uitoefenen opgeeft. Bij twijfel over uw identiteit kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs of ander ondersteunend document vragen. De rechten die u geniet zijn:

 • Op grond van Artikel 15 van de AVG hebt u recht op toegang: dit wil zeggen dat u het recht hebt om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als uw verzoek ongerechtvaardigd of onrechtmatig is, kunnen wij u kosten in rekening brengen die verband houden met dit verzoek.
 • Op grond van Artikel 16 van de AVG hebt u het recht op rectificatie: dat wil zeggen dat u het recht hebt om de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die wij van u hebben. We willen u eraan herinneren dat als u een klantaccount hebt, u toegang kunt krijgen tot het gedeelte dat overeenkomt met uw persoonsgegevens, om deze zelf te wijzigen of bij te werken. U moet ervoor zorgen dat deze gegevens juist en accuraat zijn. Bovendien gaat u ermee akkoord om elke wijziging of aanpassing van deze gegevens aan ons door te geven. We wijzen u er ook op dat u in principe alleen uw eigen persoonsgegevens moet communiceren en niet die van een derde partij. Elke schade of verlies veroorzaakt als gevolg van onnauwkeurige of onvolledige communicatie van informatie in onze gegevensverzamelingsformulieren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker van ons Platform.
 • Op grond van Artikel 17 van de AVG hebt u het recht op verwijdering: dat wil zeggen dat u het recht hebt om de verwijdering van uw gegevens te vragen, als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
  • u hebt uw toestemming ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag die de verdere verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt;
  • u hebt uw recht van bezwaar geldig uitgeoefend;
  • de verwerking van uw gegevens is niet legaal;
  • of uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Er zijn echter gevallen waarin u uw recht op verwijdering niet kunt uitoefenen, zelfs als aan een van de genoemde voorwaarden is voldaan (in het bijzonder wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting en informatie, respect voor een wettelijke verplichting om een wettelijk recht te betwisten/uit te oefenen/te verdedigen of voor statistische doeleinden, archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek).

Om uw klantaccount te verwijderen, volstaat het om uw verzoek te sturen naar privacy@maison123.com of naar Maison 123, Klantenservice, rue Henri Barbusse 57/59, 92110 Clichy, Frankrijk. We willen er u echter wel op wijzen dat deze verwijdering automatisch zal leiden tot het verlies van de punten die u mogelijk hebt verzameld als lid van ons loyaliteitsprogramma.

 • Op grond van artikel 21 van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken: dat wil zeggen dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Indien van toepassing, stoppen we met de verwerking van uw gegevens, tenzij we een legitieme reden hebben om uw gegevens te blijven verwerken. Als uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden, hebt u het recht om bezwaar te maken zonder zichzelf te moeten rechtvaardigen.
 • Op grond van Artikel 18 van de AVG hebt u het recht om de verwerking te beperken: dat wil zeggen dat u het recht hebt om in bepaalde gevallen de tijdelijke opschorting van de verwerking van sommige van uw gegevens of, indien nodig, de bewaring te vragen voor langer dan de benodigde tijd. Dit is van toepassing op situaties waarin:
  • u de juistheid van de gegevens betwist;
  • de gegevensverwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  • we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nog nodig hebt voor het betwisten, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten.
 • Op grond van Artikel 20 van de AVG hebt u recht op overdraagbaarheid: als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van het contract en als de verwerking op geautomatiseerde wijze gebeurt, hebt u het recht om de gegevens die over u worden bewaard op te vragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, om deze te kunnen overdragen aan een andere entiteit, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
 • Het recht om richtlijnen te definiëren over tot het lot van uw persoonsgegevens in geval van overlijden.
 • Op grond van Artikel 77 van de AVG hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een overtreding van de toepasselijke voorschriften vormt. De toezichthoudende autoriteit in Frankrijk is: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Place de Fontenoy 3 – TSA 80715 – 75334 PARIJS CEDEX 07, Frankrijk, Tel : 01 53 73 22 22
 • U hebt ook het recht om te allen tijde uw toestemming voor elke verwerking die op toestemming is gebaseerd in te trekken. Om u makkelijk af te melden voor onze nieuwsbrief, heeft u volgende opties:
  • klik op de afmeldlink die in elke e-mail staat;
  • stuur een e-mail naar het contactformulier;
  • Ga in "Mijn account" naar het gedeelte "Mijn profiel" (mijn abonnementen) en schakel het bijbehorende vakje uit.

4. HOE MAISON 123 UW PERSOONSGEGEVENS BEHEERT

4.1 Doeleinden en rechtsgrondslagen van gegevensverzameling

De volgende tabel geeft u inzicht in hoe Maison 123 uw persoonsgegevens gebruikt (het "doel") en de rechtsgrondslag (de "rechtsgrondslag"):

 

DOEL: WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? RECHTSGRONDSLAG: WAT IS DE BASIS VOOR DEZE GEGEVENSVERWERKING? MEER INFORMATIE
Om uw productbestellingen op de Website uit te voeren en op te volgen De uitvoering van het contract Om het aankoop- of servicecontract dat u met ons hebt gesloten uit te voeren, facturen op te stellen, de betaling voor de producten die u aankoopt te beheren, deze aan u te leveren en eventuele retourzendingen na aankoop te verwerken.
Als onderdeel van de aankoop, het beheer en het gebruik van een cadeaubon. Gelieve het Artikel "De cadeaubon" van onze algemene voorwaarden door te nemen voor meer informatie hieromtrent.
Uw toestemming  Bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in verband met het aankoopproces, zoals het bewaren van uw betaalkaartgegevens voor toekomstige aankopen, worden uitsluitend geactiveerd wanneer u ze accepteert.
Rechtmatig belang Wanneer u een aankoop plaatst, kunnen we de nodige controles uitvoeren om mogelijke fraude op te sporen en te voorkomen.
Om uw gebruikersregistratie op ons Platform en/of uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma toe te staan en te beheren. Uw toestemming 
De uitvoering van het contract
Door een gebruikersaccount aan te maken en/of lid te worden van het loyaliteitsprogramma, geeft u bepaalde persoonsgegevens op die nodig zijn om zichzelf te identificeren en om u toegang te geven tot de verschillende functionaliteiten, services en producten die voor u beschikbaar zijn als geregistreerde gebruiker. Daarom is de verwerking van uw gegevens vereist voor de uitvoering van de algemene voorwaarden van ons Platform. 
Om commerciële prospectie- en marketingacties uit te voeren. Uw toestemming  Als u besluit zich te abonneren op de nieuwsbrief, stemt u in met onze verwerking van uw gegevens om uw abonnement te beheren en/of u informatie te sturen met betrekking tot onze producten en/of services, evenals commerciële prospectieberichten via verschillende wegen, zoals per e-mail of sms. We registreren uw toestemming wanneer u zich registreert en het daarvoor bedoelde vakje aanvinkt.
Als u deelneemt aan een wedstrijd via het Platform of onze sociale netwerken, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt in het kader van deze wedstrijd en de levering van de prijzen die u hebt gewonnen. Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, worden de verzamelde gegevens door ons of onze zakelijke partners niet gebruikt voor reclamedoeleinden.
Als u de toepasselijke wettelijke voorwaarden (in het bijzonder op de sociale netwerken die u gebruikt) accepteert, kunnen we foto's die u openbaar of met ons deelt vrijgeven op ons Platform of onze verschillende sociale netwerken.  
Afhankelijk van uw voorafgaande toestemming kunnen we gegevens met betrekking tot uw voorkeuren (zoals uw maat of kleurvoorkeur) opslaan om uw ervaring met Maison 123 te personaliseren.
Rechtmatig belang We hebben een rechtmatig belang om telefonisch of per post contact met u op te nemen om u te informeren over onze commerciële aanbiedingen, op voorwaarde dat u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt bij de aanvang van het verzamelen van uw gegevens (we wijzen u erop dat u hier op elk moment bezwaar tegen kunt maken door een e-mail sturen naar privacy@maison123.com).
Bovendien hebben we, tenzij u bezwaar maakt, een rechtmatig belang bij het verzenden van elektronische commerciële communicatie (bv. sms of e-mail) als u reeds klant bent en als deze communicatie uitsluitend betrekking heeft op producten of services, vergelijkbaar met degenen die we u al hebben verstrekt.
Om onze marketingacties aan te passen aan uw voorkeuren en om u beter van dienst te kunnen zijn en aan uw verwachtingen te voldoen (personalisatie van onze services via ons Platform en onze berichten), zijn wij van mening dat we in sommige gevallen een rechtmatig belang hebben bij het opstellen van een profilering aan de hand van de gegevens die u ons verstrekt, evenals de informatie die we over u hebben dankzij de cookies, waarvan u de installatie op uw apparaat hebt geaccepteerd, met name uw browsegedrag op de Website, uw voorkeuren (taal, kleuren, type producten etc.) of uw aankoopgeschiedenis. 
Functionele cookies zijn essentieel voor uw browse-ervaring op onze Website en stellen ons onder andere in staat u per e-mail aan te bieden om uw verlaten winkelmandje te hervatten, als u een potentiële of geregistreerde klant bent. 
Voor meer informatie, zie Artikel 5 "Cookies”.
Om te reageren op vragen, verzoeken of klachten die zijn overgedragen via de klantenservice.  De uitvoering van het contract  Als uw verzoek betrekking heeft op uw bestelling of op de producten die u via ons Platform heeft aangeschaft, is de gegevensverwerking vereist voor de uitvoering van het contract en het juiste beheer van de service na verkoop.
Rechtmatig belang  Wij zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, een gegeven dat strikt noodzakelijk is om uw verzoeken en klachten op de juiste wijze te kunnen beheren en uw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die we moeten verwerken, indien u besloten hebt om ons deze door te sturen, foto’s bevatten, als onderdeel van uw verzoek of klacht. Om procedures van de service na verkoop (bv. commerciële gestes) uit te voeren, kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen via sms of e-mail. 
Wanneer u onze klantenservice belt, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden. 
Wettelijke verplichting  Als uw vraag betrekking heeft op de uitoefening van de rechten, uiteengezet in Artikel 3 "Uw rechten" of betrekking heeft op een klacht over onze producten of services, zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Om anonieme statistieken over het gebruik van de Website te registreren.  Rechtmatig belang  We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben bij het analyseren van de ergonomie en kwaliteit van ons Platform om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren en onze klanten een Platform van betere kwaliteit aan te bieden.
Voor meer informatie, raadpleeg Artikel 5 "Cookies”.
Om tevredenheids- en klantenenquêtes uit te voeren. Rechtmatig belang  We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben bij het uitvoeren van opiniepeilingen en enquêtes die zijn bedoeld om de mate van tevredenheid van onze klanten te analyseren, met als doel om de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren. 
Voor ons aanwervingsbeleid Uitvoering van het contract (precontractuele maatregelen)
Rechtmatig belang
We kunnen elke sollicitatie voor elke vacature die u ons stuurt, verwerken en beantwoorden.

 

4.2 Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt bepaald op basis van het doel dat heeft geleid tot het verzamelen van deze gegevens. Als dit doel wordt bereikt, worden uw gegevens gearchiveerd, verwijderd of geanonimiseerd (onder andere om statistieken te produceren). 

In eerste instantie worden de gegevens bewaard voor een termijn, niet langer dan vereist is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:
 

AARD VAN DE VERWERKING BEWAARTERMIJN
Contractbeheer (orderbeheer, levering, uitvoering van de service of levering van goederen, facturen en betalingen), inclusief loyaliteitsprogramma Bewaring ten behoeve van de uitvoering van uw contract en vervolgens tijdsduur die nodig is om het bewijs van een recht of een contract vast te stellen. Deze gegevens kunnen worden gearchiveerd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Koophandel wat betreft de bewaringstermijn van boeken en documenten die tijdens commerciële activiteiten zijn gecreëerd en de Consumentenwetgeving met betrekking tot de bewaring van contracten die langs elektronische weg zijn gesloten.
Gegevens over bankkaarten die zijn gebruikt om een betaling uit te voeren De verwijdering van deze gegevens, zodra de transactie is voltooid, te weten bij de effectieve betaling, indien nodig vermeerderd met de zichtdatum van 14 dagen (de termijn die u heeft om van gedachte te veranderen) in het geval dat er een aankoop op onze Website werd geplaatst. 
Als u met een bankkaart betaalt, kunnen het nummer van de kaart en de geldigheidsdatum van deze kaart alsnog worden bewaard voor bewijsdoeleinden in het geval van een mogelijk geschil wat betreft de transactie, in tussentijdse archieven, gedurende een termijn van 13 maanden afhankelijk van de debetdatum of 15 maanden in het geval van een betaalkaart met uitgestelde betaling. 
Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming, kunnen uw gegevens met betrekking tot bankkaarten (met uitzondering van het visuele cryptogram) langer worden bewaard om uw betaling in het geval van latere aankopen te vergemakkelijken, zonder de tijdsduur te overschrijden die nodig is om dit doel te bereiken. Dit betekent dat uw gegevens kunnen worden bewaard totdat uw toestemming wordt ingetrokken en/of de gegevens op uw bankkaart vervallen.
Beheer van ons klanten- en prospectendossier Bewaring gedurende een termijn van 3 jaar vanaf uw laatste contact met ons (bijvoorbeeld voor klanten, een aankoop of voor prospecten, het klikken op een hyperlink in een e-mail) of tot intrekking van uw toestemming.
Uw vragen aan de klantenservice Bewaring gedurende termijn die nodig is om uw aanvraag te kunnen verwerken.  Wat betreft het registreren van telefoongesprekken met onze klantenservice, worden deze gedurende een beperkte termijn (maximaal 6 maanden) bewaard, behalve in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden, fraude of om een juridische reden).
Uw elektronische identificatiegegevens
(verzameling van uw verbindingslogs, afhankelijk van uw goedkeuring en de configuratie van uw apparaat, door middel van het gebruik van cookies en andere tracers die op onze Website zijn geplaatst)
Bewaring in overeenstemming met de geldende voorschriften, voor een termijn van maximaal 13 maanden. Voor meer informatie over cookies, hun werking en uw mogelijkheid om ze te deactiveren, zie meer hieronder in Artikel "5. Cookies”.
Aanwervings- en personeelsbeheer  Bewaring gedurende 2 jaar vanaf het laatste contact met de niet-weerhouden kandidaat. Als de kandidaat wordt weerhouden, worden de gegevens die nodig zijn voor het personeelsbeheer in principe bewaard voor de duur van de arbeidsrelatie, tenzij anders bepaald door wet- of regelgeving.

 

In een tweede fase, ongeacht de bewaartermijn die nodig is om het doel van de gegevensverwerking te bereiken, kan het gerechtvaardigd zijn dat we uw gegevens voor een beperkte termijn, op veilige wijze en met beperkte toegang archiveren, om verschillende redenen: 

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot bewaring van gegevens (de bewaartermijn van persoonsgegevens voor boekhoudkundige doeleinden is bijvoorbeeld 10 jaar).

 • Ter bescherming tegen mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen na de verwerking van uw persoonsgegevens. Om precontentieuze geschillen en geschillen te beheren, kunnen we uw gegevens gedurende de termijn waarin onze verantwoordelijkheid aansprakelijk zou kunnen worden gesteld archiveren voor bewijsdoeleinden (betrokken verjaringstermijn: burgerlijk, commercieel, etc.). 
   

Zodra de wettelijke bewaartermijn is verstreken en alle voorgeschreven acties zijn uitgevoerd, worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. 

 

4.3 Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor de Maison 123-afdelingen waarop uw verzoeken betrekking hebben. Echter geldt het volgende:

 • Wanneer u een product op de Website bestelt, zijn de persoonsgegevens die u in het kader van deze bestelling meedeelt bestemd voor Maison 123 en andere bedrijven die behoren tot de Etam-groep (zoals onze magazijnen) of haar toeleveringsbedrijven, belast met het uitvoeren van deze bestelling.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is toegestaan aan derden op wie we een beroep doen om bepaalde services te verlenen. Dit zijn serviceverleners in o.a. de volgende sectoren:
  • Techniek, logistiek, transport en levering;  
  • klantenservice en marketing; 
  • betalingsdiensten en entiteiten voor de opsporing en preventie van fraude.
 • Wij kunnen uw gegevens uitsluitend met bepaalde zakelijke partners delen als u ons hiervoor uw toestemming geeft.
   

Er vindt in geen enkel geval een overdracht plaats buiten Europa, noch overdracht van uw persoonsgegevens door Maison 123, behalve: 

 • Als Maison 123 deze informatie met derden moet delen om u de door u gevraagde service te kunnen bieden, of 
 • Als Maison 123 door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt opgeroepen om de informatie aan haar te communiceren, of 
 • Als u vooraf toestemming hebt gegeven voor het delen van deze informatie.

In dit geval zal de overdracht van uw persoonsgegevens buiten Europa worden uitgevoerd door de juiste garanties te implementeren en door de veiligheid van uw gegevens te bewaren. 

Maison 123 kan gevraagd worden om persoonsgegevens over u door te geven aan justitiële, regelgevende en politiële instanties, overheidsinstanties of externe bedrijven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, dagvaarding, formele kennisgeving, huiszoeking of enige andere verplichting, wettelijk of reglementair verzoek. Een dergelijke overdracht kan ook plaatsvinden ter bescherming tegen fraude of voor het onderzoeken van mogelijke strafbare feiten. 
 

4.4 Gegevensbeveiliging

Maison 123 heeft zich ingespannen om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkte persoonsgegevens te bewaren en om te voorkomen dat deze worden verdraaid, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben. Hiertoe zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd.

Maison 123 heeft echter niet alle risico's in verband met het functioneren van het Internet onder controle en vestigt de aandacht van internetgebruikers op het bestaan van mogelijke risico's die inherent zijn aan het gebruik en de werking ervan.

Voor de technische opslag van uw persoonsgegevens worden uw gegevens gecentraliseerd bij de volgende providers:

 • oXya - in Ile-de-France en Hauts de France;
 • Salesforce Commerce Cloud - in Ierland;
 • Amazon Web Service - in Duitsland en Ierland;
 • Jaguar Networks - in Provence-Alpes-Côte-d'Azur;
 • OVH - in Hauts-de-France;
 • Actito - in België.

Maison 123 hecht het grootste belang aan de bescherming en beveiliging van haar informatiesystemen. Er zijn tools ingesteld waarmee Maison 123 mogelijke beveiligingsinbreuken kan detecteren. Deze tools kunnen incidenteel aan beveiligingsteams de toegang tot persoonsgegevens geven. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt met als enige doel deze kwetsbaarheden te beheren en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

5. COOKIES

5.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een speciale locatie op de harde schijf van uw elektronische apparatuur op het moment dat u een online service raadpleegt met behulp van uw browsersoftware. Een cookie-bestand stelt zijn uitgever in staat om het apparaat te identificeren waarin het is geregistreerd, gedurende de geldigheidstermijn of registratie van genoemde cookie.

5.2 Cookies die op de Website zijn geplaatst

Wanneer u verbinding maakt met de Website, kan Maison 123, afhankelijk van uw keuzes, ertoe worden geleid om verschillende cookies te installeren, met name om de browser te herkennen die u gebruikt tijdens de geldigheidsduur van de betreffende cookie.

Het doel van de geplaatste cookies is:

 • statistieken en bezoekers- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen waaruit de Website bestaat (bezochte delen en inhoud, surfgedrag) vast te stellen, waardoor Maison 123 de interesse en ergonomie van de services kan verbeteren, evenals de zichtbaarheid van de gepubliceerde inhoud;
 • uw navigatie op de Website toe te staan of te vergemakkelijken, of om u de online communicatieservices aan te bieden die u tijdens het browsen aanvraagt, en op deze manier: 
  • de weergave van de Website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, schermresolutie, besturingssysteem, etc.) tijdens uw bezoeken aan de Website, afhankelijk van de hardware en visualiserings- of leessoftware dat uw apparaat bevat; 
  • informatie onthouden met betrekking tot een formulier dat u op de Website heeft ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of tot producten, services of informatie die u op de Website hebt gekozen (geabonneerde service, inhoud van een bestelmandje, verlanglijst etc.); 
  • u toegang geven tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes op de Website, zoals uw account, met behulp van identificatiegegevens of gegevens die u eerder hebt verstrekt; 
  • beveiligingsmaatregelen implementeren, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde termijn opnieuw wordt gevraagd verbinding te maken met inhoud of een service; 
  • informatie delen met adverteerders op andere websites om u relevante advertenties te bieden die aansluiten aan uw interesses. In deze context gebruiken we advertentiecookies.
    

5.3 Cookies die op de Website zijn geplaatst door derden

Maison 123 kan softwaretoepassingen van derden op de Website plaatsen, waarmee u inhoud van de Website met andere personen kunt delen of deze andere personen bewust kunt maken van uw bezoek aan of mening over inhoud op de Website.

Het plaatsen en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden.

Maison 123 heeft geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsegedrag op de Website. Maison 123 verzoekt u om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om bewust te worden van de gebruiksdoelen, in het bijzonder reclame, van de browse-informatie die ze kunnen verzamelen met behulp van deze applicatieknoppen. Dit beschermingsbeleid moet u in het bijzonder toelaten uw keuzes wat betreft deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door uw gebruiksaccounts voor elk van deze netwerken te configureren.

De Website kan cookies bevatten die werden geplaatst door derden (communicatiebureau, webanalysebedrijven, etc.), die hen toestaan om tijdens de geldigheidstermijn van deze cookies browse-informatie met betrekking tot de apparaten die de Website raadplegen te verzamelen en in het bijzonder om de effectiviteit van betaalde SEO-campagnes bij zoekmachines te meten.

5.4 Uw keuzes met betrekking tot cookies

U hebt verschillende opties voor het beheren van cookies. Elke configuratie die u kunt ondernemen, kan uw browse-ervaring op het Internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde services die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.

U kunt op elk gewenst moment kiezen om uw wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen, met behulp van de hieronder beschreven middelen.

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of, integendeel, dat ze systematisch of naargelang wie ze plaatst worden geweigerd.

U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat u de acceptatie of weigering van cookies onmiddellijk wordt aangeboden, voordat een cookie op uw apparaat kan worden opgeslagen. Voor meer informatie hierover, zie de rubriek " Hoe kunt u uw keuzemogelijkheden uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?"

Voor meer informatie over de geplaatste cookies, klik op deze link.

Om uw keuzes met betrekking tot cookies te wijzigen, raadpleegt u de rubriek “Cookie-instellingen”, onderaan de Website.

(a) Het goedkeuren van cookies

Het registreren van een cookie op een apparaat is in wezen afhankelijk van de wensen van de gebruiker van het apparaat, die deze wensen te allen tijde en volledig kosteloos kan uitdrukken en wijzigen via de keuzes die hem/haar door zijn/haar navigatiesoftware worden aangeboden.

Als u het plaatsen van cookies in de browsersoftware op uw apparaat hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u hebt bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde locatie op uw apparaat. Ze kunnen enkel worden gelezen door hun uitgever.

(b) Het weigeren van cookies

Als u de registratie van cookies op uw apparaat weigert, of als u de cookies die daar zijn geregistreerd verwijdert, kunt u niet langer profiteren van een bepaald aantal functies die desalniettemin nodig zijn om op bepaalde delen van de Website te navigeren.

Dit is het geval als u toegang probeert te krijgen tot inhoud of services waarvoor u zich moet identificeren. Dit is eveneens het geval wanneer Maison 123 of haar serviceproviders het type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt, de taal en weergave-instellingen of het land van waaruit uw apparaat lijkt te zijn verbonden met het Internet, niet kan herkennen voor technische compatibiliteitsdoeleinden.

In voorkomend geval wijst Maison 123 elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van haar services als gevolg van onze onmogelijkheid om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.
 

(c) Hoe kunt u uw keuzemogelijkheden uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

De configuratie van elke browser is verschillend voor het beheer van cookies en uw keuzes. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

5.5 Als u het gebruik van uw apparaat deelt met andere personen

Als uw apparaat door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer hetzelfde apparaat verschillende navigatiesoftware heeft, kan Maison 123 niet met zekerheid garanderen dat de services en advertenties, bedoeld voor uw apparaat, overeenkomen met uw eigen gebruik van dit apparaat in plaats van dat van een andere gebruiker van uw apparaat.

Het delen van het gebruik van uw apparaat en het configureren van uw browserinstellingen met betrekking tot cookies blijft steeds uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan, kunt u het dossier van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden raadplegen op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

6. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Maison 123 kan genoodzaakt zijn om het Privacybeleid aan te passen en zal er te allen tijde voor zorgen dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht, door een speciale vermelding op de Website of door een gepersonaliseerd bericht, o.a. in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven.

7. BELEID PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE MINDERJARIGEN

De Website richt zich niet op minderjarigen als publiek. De toegang voor minderjarigen tot de Website is echter niet verboden, omdat er geen inhoud wordt aangeboden die is verboden voor personen jonger dan 18 jaar.

Als door de Website informatie over een minderjarige werd verzameld, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige contact opnemen met privacy@maison123.com om deze informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.

CHARTE DE CONFIDENTIALITE DES DONNÉES PERSONNELLES

La présente charte (la "Charte") détaille la politique de Maison 123 SAS et d’Etam SCE SAS, filiales du groupe Etam, et/ou de ses sociétés affiliées (ci-après "nous", "notre", "Maison 123") en matière de données personnelles et de cookies. Cette Charte vise à vous informer des conditions dans lesquelles Maison 123 collecte vos données personnelles, des raisons pour lesquelles ces données sont collectées, de l'utilisation qui en est faite et de vos droits respectifs. Elle s’applique à toutes les informations fournies par vous-même ou recueillies par Maison 123 lors de votre/vos interaction(s) avec nous.

Maison 123, en sa qualité de responsable de traitement, attache une grande importance à la protection et au respect de votre vie privée. Etant donné qu’il s’agit d’un sujet important, nous vous invitons à lire la Charte attentivement dans son intégralité pour connaître et comprendre nos pratiques quant aux traitements de vos données personnelles. Cette Charte édicte les règles relatives aux données à caractère personnel de tous nos clients et prospects, quel que soit le canal de collecte de ces données.

Quand nous faisons référence à notre Plateforme, nous visons un des canaux et/ou moyens numériques, et/ou physiques, que vous pouvez utiliser pour interagir avec nous via le site internet, https://www.maison123.com/fr/ (le "Site"), l’application mobile, les magasins physiques de Maison 123, par courrier ou par téléphone.

Lors de l’utilisation de notre Plateforme, Maison 123 peut être amené à traiter des données personnelles vous concernant, que nous avons collectées auprès de vous ou que vous nous avez fournies.

Dès lors que vous utilisez notre Plateforme, vous êtes soumis à la Charte alors en vigueur et signifiez que vous acceptez cette dernière. Etant donné que nous pouvons modifier notre Charte à tout moment selon les conditions prévues à l’Article 6, nous vous invitons à la vérifier avant chaque utilisation de notre Plateforme.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les responsables du traitement de vos données personnelles sont :

 • MAISON 123

Société par actions simplifiée, ayant son siège social 57/59 rue Henri Barbusse 92110 Clichy, France. 
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 600 464

 • ETAM SCE

Société par actions simplifiée, ayant son siège social 57/59 rue Henri Barbusse 92110 Clichy, France.
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 966 445

C’est ainsi que, conjointement, nous avons établi des directives et nous assurons la prise en charge du traitement et de la protection de vos données personnelles.

Par l’intermédiaire de notre Plateforme, vous pouvez être invité à communiquer à Maison 123 des données personnelles par exemple dans le cadre de la création d’un compte client, de commandes de produits ou d’une inscription à la newsletter.

Maison 123 peut également être amené à recueillir certaines informations relatives à votre navigation sur le Site, dans les conditions plus amplement décrites à la rubrique "Cookies" ci-dessous.

Conformément à la réglementation applicable, le Cabinet d'avocats POGGI, Anne-Sophie Poggi, avocat à la Cour, 50 rue Etienne Marcel 75002 Paris a été désigné Délégué à la Protection des Données (DPO).

2. DONNÉES CONCERNÉES

Les données que nous collectons et utilisons, varient en fonction des produits, services ou fonctionnalités dont vous souhaitez disposer. Les données personnelles, que nous recueillons ou que vous décidez de nous fournir, regroupent en particulier :

 • des données d’identification, telles que votre prénom, nom de famille, numéros de téléphone, adresse de votre domicile pour livrer votre commande, adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter, photographies que vous communiquez ou images lorsque vous visitez nos magasins équipés de système de vidéosurveillance ;
 • des données économiques et de paiement, telles que des données de carte de paiement,  des données relatives à vos achats, commandes ou retours ; 
 • des données d’identification électronique disponibles sur ou à partir de votre ordinateur (telles que les "cookies" ou les "adresses IP"). Vos données d’identification électronique permettent d’identifier ou de géolocaliser (sans être plus précis que la ville) votre terminal de connexion ou les pages consultées sur le Site au cours de votre navigation et sont généralement insuffisantes à elles seules pour vous identifier de manière nominative. Pour de plus amples renseignements sur les informations de navigation recueillies, veuillez consulter l’Article 5 relative aux cookies et témoins de connexion ;
 • des données relatives à vos achats en ligne ou en magasin (par exemple le type, la quantité et le prix de produits achetés) ;
 • des données sur vos goûts et préférences, telles que vos préférences sur nos collections, vos préférences de couleurs, vos habitudes  et votre taille.  

Lorsque vous présentez votre candidature à un emploi disponible dans le groupe Etam, proposé sur notre Plateforme, vous pouvez être amenés à nous fournir des données telles que votre prénom, nom, genre, adresse, adresse e-mail, formation ainsi que vos qualifications et expériences professionnelles.

3. VOS DROITS

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de différents droits concernant vos données personnelles. Ces droits peuvent être exercés directement et à tout moment en nous contactant à l'adresse privacy@maison123.com ou Maison 123, Service Clients, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, en indiquant simplement le motif de votre demande et le droit que vous souhaitez exercer. En cas de doute sur votre identité, nous pourrons vous demander une copie de votre pièce d’identité ou d’un autre justificatif. Les droits dont vous bénéficiez sont les suivants : 

 • Le droit d’accès : Le droit de demander une copie des données personnelles que nous détenons sur vous. Si votre demande est injustifiée ou abusive, nous pourrons vous facturer des frais relatifs à cette demande. 
 • Le droit de rectification : Le droit de demander la correction des données personnelles erronées que nous avons sur vous. Nous tenons à vous rappeler que si vous avez un compte client, vous avez la possibilité d’accéder à la section correspondant à vos données personnelles afin de les modifier ou mettre à jour. Vous devrez vous assurer que ces données sont vraies et exactes. De même, vous vous engagez à nous communiquer tout changement ou modification de ces données. Nous vous rappelons également qu’en principe vous ne devez communiquer que vos propres données personnelles et non pas celles d’un tiers. Tout dommage ou perte causée suite à une communication d’information inexacte ou incomplète dans nos formulaires de collecte de données relève exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur de notre Plateforme.  
 • Le droit à l’effacement : Le droit de demander la suppression de vos données, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
  • vos données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités,
  • vous avez retiré votre consentement et il n’existe pas d’autre fondement juridique justifiant de poursuivre le traitement de vos données personnelles,
  • vous avez exercé votre droit d’opposition de manière valable,
  • le traitement de vos données n’est pas légal,
  • ou vos données personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation légale. 

Il existe néanmoins des cas où vous ne pouvez pas exercer votre droit à l’effacement, même si une desdites conditions est remplie (notamment lorsque le traitement de vos données est nécessaire à la liberté d’expression et d’information, au respect d’une obligation légale, à la contestation/ l’exercice/la défense d’un droit en justice ou à des fins statistiques, archivistiques d’intérêt public, de recherche scientifique ou historique).

Pour supprimer votre compte client, il suffit de nous transmettre votre demande à l'adresse privacy@maison123.com ou Maison 123, Service Clients, 57/59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy. Nous tenons néanmoins à vous informer que cette suppression conduira automatiquement à la perte des points que vous avez éventuellement accumulés en cas d’adhésion à notre programme de fidélité. 

 • Le droit d’opposition : Le droit de vous opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière aux traitements de vos données personnelles fondés sur notre intérêt légitime. Le cas échéant nous cesserons de traiter vos données, sauf si nous disposons d’un motif légitime de continuer à traiter vos données. Si vos données sont utilisées à des fins de prospection commerciale, vous avez le droit de vous y opposer sans avoir à vous justifier. 
 • Le droit à la limitation du traitement : Le droit de demander, dans certains cas, la suspension provisoire du traitement de certaines de vos données ou la conservation, si vous en avez besoin, pour une durée supérieure au temps nécessaire. 
 • Le droit à la portabilité : Si le traitement de vos données personnelles est fondé sur votre consentement ou l’exécution du contrat et si le traitement est réalisé par des moyens automatisés, vous aurez le droit de demander la réception des données vous concernant dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, afin de pouvoir les transférer à une autre entité, pourvu que cela est techniquement possible.
 • Le droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles en cas de décès.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation à la règlementation applicable. En France, l’autorité de contrôle est la suivante : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, Tel : 01 53 73 22 22

Vous disposez aussi du droit de retirer votre consentement, à tout moment, pour tout traitement qui est basé sur le consentement. Pour simplement vous désinscrire de notre newsletter, il suffit de cliquer sur le lien de désabonnement présent sur chaque e-mail.

4. GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES PAR MAISON 123

4.1 Finalités et bases légales de la collecte des données

Le tableau suivant vous permet de comprendre quelles sont les utilisations de vos données personnelles par Maison 123 (la "finalité") et le fondement juridique (la "base légale") :

 

FINALITÉ : POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES ? BASE LÉGALE : QUEL EST LE FONDEMENT DE CE TRAITEMENT ? PLUS DE PRÉCISIONS
Exécuter et suivre vos commandes de produits effectuées sur le Site Exécution du contrat Pour exécuter le contrat d’achat ou de prestation de services que vous avez conclu avec nous, établir les factures, gérer le paiement des produits que vous achetez, vous les livrer ainsi que d’éventuels retours après l’achat.
Dans le cadre de l’achat, la gestion et l’utilisation de la carte cadeau. Veuillez lire l’article 18 « Carte cadeau dématérialisée » de nos Conditions générales de vente pour plus d’informations.
Consentement  Certains traitements de vos données personnelles associés au processus d’achat, tel que la conservation de vos données de carte de paiement pour de futurs achats, sont seulement activés lorsque vous les acceptez.
Intérêt légitime Quand vous réalisez un achat, nous pouvons réaliser les vérifications nécessaires en vue de la détection et prévention de fraudes éventuelles.
Permettre et gérer votre inscription comme utilisateur de notre Plateforme et/ou votre adhésion au programme de fidélité  Consentement  Exécution du contrat En créant un compte utilisateur et/ou en adhérant au programme de fidélité, vous indiquez certaines données personnelles nécessaires pour vous identifier et pour vous donner accès aux différentes fonctionnalités, services et produits à votre disposition en tant qu’utilisateur inscrit et/ou adhérent. Le traitement de vos données est donc requis pour l’exécution des conditions générales de notre Plateforme. 
Mener des actions de prospection commerciale et de marketing Consentement Si vous décidez de vous inscrire à la newsletter, vous consentez à ce que nous traitons vos données afin de gérer votre abonnement et/ou de vous envoyer des informations relatives à nos produits et/ou services ainsi que des messages de prospection commerciale à travers divers moyens, comme la messagerie électronique ou les SMS.
Si vous participez à un jeu concours via la Plateforme ou nos réseaux sociaux, vous consentez à ce que vos données sont utilisées dans le cadre de ce jeu et la remise des prix que vous avez gagnés. Sauf consentement exprès de votre part, les données recueillies ne sont pas utilisées à des fins publicitaires par nous ou nos partenaires commerciaux.
Si vous acceptez préalablement les modalités et conditions juridiques applicables (notamment aux réseaux sociaux que vous utilisez), nous pourrons diffuser sur notre Plateforme ou nos divers réseaux sociaux des photographies que vous partagées publiquement ou avec nous.  
Sous condition d’avoir obtenu votre consentement préalable, nous pouvons enregistrer des données relatives à vos préférences (telles que votre taille ou colorimétrie) pour personnaliser votre expérience avec Maison 123.
Intérêt légitime Nous avons un intérêt légitime à vous contacter par téléphone ou voie postale pour vous informer de nos offres commerciales, à condition que vous ne vous y soyez pas opposés lors du recueil de vos données (veuillez noter que vous pouvez à tout moment vous y opposer en envoyant un e-mail à privacy@maison123.com).
De même, sauf opposition de votre part, nous avons un intérêt légitime à vous adresser des communications commerciales  par voie électronique (p.ex. SMS ou e-mail) si vous êtes déjà cliente et si ces communications concernent uniquement des produits ou services analogues à ceux que nous vous avons déjà fournis.

Nous avons également un intérêt légitime à mener des actions pour mesurer l’impact que nos campagnes publicitaires ou marketing peuvent avoir sur vous (statistiques, études de retour sur investissement…).

Afin d’adapter nos actions de marketing à vos préférences et vos besoins pour mieux vous servir et répondre à vos attentes (personnalisation de nos services via notre Plateforme et messages), nous estimons que nous avons  dans certains cas un intérêt légitime pour réaliser un profilage avec les données fournies par vos soins ainsi que les informations que nous possédons sur vous grâce aux cookies dont vous avez accepté l’installation  sur votre terminal, notamment votre parcours sur le Site, vos préférences (langue, couleurs, type de produits etc.) ou l’historique de vos achats. 
Les cookies fonctionnels, indispensables à votre navigation sur notre Site, nous permettent notamment de vous proposer par email de récupérer votre panier non finalisé si vous êtes prospect ou client inscrit. 
Veuillez lire l’Article 5 « Cookies et témoins de connexion » pour plus d’informations.

Répondre à vos éventuelles questions, demandes ou réclamations transférées via les canaux du Service Client Exécution du contrat Si votre demande est relative à votre commande ou au(x) produit(s) achetés via notre Plateforme, le traitement est nécessaire pour l’exécution du contrat et la bonne gestion du service après-vente.
Intérêt légitime Nous estimons que nous avons un intérêt légitime à traiter vos données personnelles strictement nécessaires pour gérer convenablement vos demandes et réclamations ainsi que pour répondre à vos questions. Les données que nous sommes amenés à traiter peuvent inclure des photographies si vous avez décidé de nous en transmettre dans le cadre de votre demande ou réclamation. Pour la réalisation des procédures de service après-vente (par ex. gestes commerciaux), nous pouvons notamment vous contacter par SMS ou courrier électronique. 
Lorsque vous appelez notre Service Client, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées à des fins de contrôle qualité et de formation. 
Obligation légale Si votre question concerne l’exercice des droits exposés à l’Article 3 « Vos droits » ou est relative à une réclamation concernant nos produits ou services, nous devrons traiter vos données pour respecter nos obligations légales.
Réaliser des statistiques anonymes sur la fréquentation du Site  Intérêt légitime Nous estimons que nous avons un intérêt légitime d’analyser l’ergonomie et la qualité de notre Plateforme afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs et offrir une Plateforme de meilleure qualité à nos clients.
Veuillez lire l’Article 5 « Cookies et témoins de connexion » pour plus d’informations.
Réaliser des enquêtes de satisfaction et d’études clients Intérêt légitime Nous considérons que nous avons un intérêt légitime de réaliser des sondages et enquêtes destinés à analyser le degré de satisfaction de nos clients afin d’améliorer la qualité de nos produits et services. 
Gestion du recrutement Exécution du contrat (mesures précontractuelles)

Nous pouvons traiter et répondre à toute candidature à un emploi que vous nous adressez.

 

4.2 Durée de conservation des données

La durée de conservation de vos données est déterminée en fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Si cet objectif est atteint, vos données seront archivées, supprimées ou anonymisées (notamment afin de réaliser des statistiques).

Dans un premier temps, les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées :
 

NATURE DES TRAITEMENTS DURÉE DE CONSERVATION
Gestion des contrats (gestion de la commande, de la livraison, de l’exécution du service ou fourniture du bien, des factures et paiements), y compris programme de fidélité Conservation pour les besoins de l’exécution de votre contrat, puis pendant la durée nécessaire à l'établissement de la preuve d'un droit ou d'un contrat ; ces données peuvent être archivées conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à la durée de conservation des livres et documents créés à l'occasion d'activités commerciales et du Code de la consommation relatives à la conservation des contrats conclus par voie électronique.
Données relatives aux cartes bancaires utilisées pour payer Suppression une fois la transaction réalisée, c'est-à-dire dès son paiement effectif, qui peut être différé à la réception du produit, augmenté, le cas échéant, du délai de rétractation de 14 jours (dont vous disposez pour changer d’avis) en cas d’achat sur notre Site. 
Si vous payez par carte bancaire, le numéro de la carte et la date de validité de celle-ci pourront néanmoins être conservés pour une finalité de preuve en cas d'éventuelle contestation de la transaction, en archives intermédiaires, pour une durée de 13 mois suivant la date de débit ou de 15 mois en cas de carte de paiement à débit différé. 
Sous réserve de l’obtention de votre consentement exprès et informé, vos données relatives aux cartes bancaires (à l’exception du cryptogramme visuel) peuvent être conservées plus longtemps pour vous faciliter le paiement en cas d’achats ultérieurs, sans pour autant excéder la durée nécessaire à l’accomplissement de cette finalité. Autrement dit, vos données pourront être conservées jusqu’au retrait de votre consentement et/ou à l’expiration des données de votre carte bancaire.
Gestion de notre fichier clients et prospects Conservation pendant un délai de 3 ans à compter de votre dernier contact avec nous (par exemple pour les clients, un achat ou, pour les prospects, un clic sur un lien hypertexte contenu dans un courrier électronique) ou jusqu’au retrait de votre consentement.
Vos questions adressées au Service Client Conservation pour la durée nécessaire au traitement de votre demande.  En ce qui concerne les enregistrements des conversations téléphoniques avec notre Service Client, ils sont conservés pendant un délai limité (6 mois au maximum) sauf en cas d’exception (par exemple à des fins d’investigation, de fraude ou pour un motif légal).
Vos données d’identification électronique
(vos logs de connexion collectés, sous réserve de votre accord et du paramétrage de votre terminal, via l’utilisation de cookies et autres traceurs placés sur notre Site)
Conservation conformément à la réglementation applicable pour une durée n’excédant pas 13 mois. Pour plus de détails sur les cookies, leur fonctionnement et votre possibilité de les désactiver, voir ci-dessous notre rubrique « 5. Cookies et Témoins de connexion ».
Pour la gestion du recrutement et du personnel Conservation pendant 2 ans à compter du dernier contact avec le candidat non retenu. Si le candidat est retenu, les données nécessaires à la gestion du personnel seront conservées, par principe, pendant la durée de la relation de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

 

Dans un second temps, indépendamment de la durée de conservation nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement des données, il peut être justifié que nous archivons vos données pendant une durée limitée, de manière sécurisée et avec un accès restreint, pour différentes raisons : 

 • Pour respecter une obligation légale de conservation de données (la conservation de données personnelles à but comptable est par exemple de 10 ans). 
 • Pour se prémunir contre une éventuelle action en responsabilité suite au traitement de vos données personnelles. Afin de gérer des pré-contentieux et contentieux, nous pouvons archiver vos données à des fins de preuve pendant la période durant laquelle notre responsabilité pourrait être engagée (durée de la prescription liée : civile, commerciale, etc.). 

Une fois la durée de conservation imposée par la loi écoulée et les éventuelles actions prescrites, il sera procédé à la suppression ou anonymisation de vos données personnelles. 
 

4.3 Destinataires des données

Vos données à caractère personnel sont destinées aux services de Maison 123 concernés par vos demandes. Cependant :

 • Lorsque vous commandez un produit sur le Site, les données personnelles que vous communiquez dans le cadre de la commande sont à destination de Maison 123 et des autres sociétés faisant partie du groupe Etam (telles que nos entrepôts), ou de ses sous-traitants, en charge d’exécuter ladite commande.
 • Le traitement de vos données personnelles est autorisé à des tiers auxquels nous avons recours afin de fournir certains services. Il s’agit notamment de :
  • prestataires de services techniques, de logistique, de transport et de livraison, 
  • prestataires de services liés au service client et au marketing,
  • prestataires de services de paiement et entités de détection et de prévention des fraudes.
 • Uniquement lorsque vous nous donnez votre accord, nous pouvons partager vos données avec certains partenaires commerciaux.
   

En tout état de cause, il n'y a pas de transfert hors Europe et Maison 123 ne transmet pas vos données personnelles, sauf :

 • Si Maison 123 doit partager ces informations avec des tiers pour vous fournir le service que vous demandez, ou 
 • Si Maison 123 est sommée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité administrative de lui communiquer les informations, ou 
 • Si vous avez donné votre accord préalable pour le partage de ces informations.

Dans ce cas, le transfert hors Europe de vos données personnelles sera réalisé en mettant en place les garanties appropriées et en préservant la sécurité de vos données. 

Maison 123 peut être amené à transmettre des données personnelles vous concernant à des instances judiciaires et policières, des autorités réglementaires, des organismes publics ou des entreprises tierces afin de se conformer à une ordonnance judiciaire, assignation, mise en demeure, perquisition ou toute autre obligation ou demande légale ou réglementaire. Un tel transfert pourra également se faire à des fins de protection contre la fraude ou des enquêtes sur des infractions éventuelles.

Transferts hors UE

Dans le cadre du recours de Maison 123 à ses sous-traitants, vos données personnelles sont susceptibles d’être traitées en dehors de l’Union Européenne. Dans ce cas, le transfert hors UE de vos données personnelles est réalisé pour assurer la sécurité de vos données en conformité avec la règlementation applicable à savoir :

 • soit le pays destinataire de vos données est reconnu par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat (c’est notamment le cas de la Suisse, du Canada, du Royaume-Uni ou du Japon) ;
 • soit Maison 123 a mis en place les garanties appropriées pour préserver vos données personnelle, à savoir la signature des clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne. Dans cette hypothèse, vous avez la possibilité de nous demander une copie de ces clauses en envoyant une demande à l’adresse privacy@maison123.fr ou Maison 123, Service clients, 57 :59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy ;
 • soit ce transfert s’effectue dans des conditions particulières, à savoir 
  • si Maison 123 doit nécessairement partager ces informations pour vous fournir le service que vous demandez, ou
  • si Maison 123 est sommée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité administrative de lui communiquer les informations, ou
  • si le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

4.4 Sécurité des données

Maison 123 s’est efforcé de mettre en place les précautions raisonnables pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données personnelles traitées et empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou que des tiers non autorisés y aient accès. Des mesures de sécurité techniques et organisationnelles ont été instaurées à cet effet.

Maison 123 ne maîtrise cependant pas tous les risques liés au fonctionnement d'Internet et attire l'attention des internautes sur l'existence d'éventuels risques inhérents à son utilisation et à son fonctionnement.

Pour les besoins du stockage technique de vos données personnelles, vos données seront centralisées chez les prestataires suivants :

 • oXya – en Ile-de-France et Hauts de France,
 • Salesforce Commerce Cloud - en Irlande,
 • Amazon Web Service - en Allemagne et en Irlande,
 • Jaguar Networks - en Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
 • OVH - en Hauts-de-France,
 • Actito - en Belgique.

Maison 123 attache la plus grande importance à la protection et la sécurité de ses systèmes d’information. Des outils ont été mis en place afin de permettre à Maison 123 de détecter d’éventuelles failles de sécurité. Ces outils peuvent entrainer de manière incidente l’accès à des données personnelles par les équipes sécurité. Ces données seront collectées et traitées aux fins exclusives de la gestion de ces failles et dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

5. COOKIES ET TÉMOINS DE CONNEXION

5.1 Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un fichier texte susceptible d'être enregistré dans un espace dédié du disque dur de votre équipement électronique à l'occasion de la consultation d'un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Un fichier cookie permet à son émetteur d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d'enregistrement dudit cookie.

5.2 Les Cookies émis sur le Site

Lorsque vous vous connectez au Site, Maison 123 peut être amené, sous réserve de vos choix, à installer divers cookies permettant notamment de reconnaître le navigateur que vous utilisez pendant la durée de validité du cookie concerné.
Les cookies émis ont pour finalités :

 • d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments composant le Site (rubriques et contenus visités, parcours), permettant à Maison 123 d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie des services, ainsi que la visibilité des contenus publiés ;
 • de permettre ou faciliter votre navigation sur le Site, ou de vous fournir les services de communication en ligne que vous sollicitez lors de votre navigation, et ainsi : 
  • d'adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur le Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ; 
  • de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le Site (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur le Site (service souscrit, contenu d'un panier de commande, d’une wishlist etc.) ; 
  • de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels sur le Site, tels que votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous avez éventuellement antérieurement confiés ; 
  • de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps ; 
  • de partager des informations avec des annonceurs sur d’autres sites internet pour vos proposer des annonces publicitaires pertinentes et en adéquation avec vos centres d’intérêts. A ce titre, nous avons recours à des cookies publicitaires.

5.3 Les cookies émis sur le Site par des tiers

Maison 123 est susceptible d'inclure sur le Site des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus du Site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu du Site.

L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers sont soumises aux politiques de protection de la vie privée de ces tiers.

Maison 123 ne contrôle pas le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre navigation sur le Site. Maison 123 vous invite à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.

Le Site est susceptible de contenir des cookies émis par des tiers (agence de communication, société de mesure d'audience, etc.) et permettant à ces derniers, pendant la durée de validité de ces cookies de recueillir des informations de navigation relatives aux Terminaux consultant le Site, et notamment afin de mesurer l’efficacité des campagnes de référencement payant auprès de moteurs de recherche.

5.4 Vos choix concernant les cookies

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies.

Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.

Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. Pour plus d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?

Pour plus de détail concernant les cookies déposés, suivez ce lien.

Pour modifier vos choix concernant les cookies, consultez la section « Paramètres de cookies » en bas de page du Site.

(a) L’accord sur les Cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.

(b) Le refus des cookies
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces du Site.
Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à des contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque Maison 123 ou ses prestataires ne pourraient pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, Maison 123 décline toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de ses services résultant de notre impossibilité d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

(c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

5.5 Si vous partagez l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes

Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu’un même terminal dispose de plusieurs logiciels de navigation, Maison 123 ne peut pas assurer de manière certaine que les services et publicités destinés à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle d'un autre utilisateur de ce terminal.

Le cas échéant, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre terminal et la configuration des paramètres de votre navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité.

Pour plus d’information sur les cookies et leur utilisation, vous pouvez consulter le dossier de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

6. MODIFICATION DE LA CHARTE

Maison 123 peut être amenée à modifier la Charte et veillera à ce que vous en soyez informé de soit par une mention spéciale sur le Site, soit par un avertissement personnalisé notamment dans le cadre des envois de newsletters.

7. POLITIQUE DE DONNÉES PERSONNELLES RELATIVES AUX MINEURS

Le Site ne vise pas comme public les mineurs. L’accès au Site ne leur est toutefois pas interdit car il ne présente pas de contenus interdits aux mineurs de moins de 18 ans.

Si des informations étaient recueillies sur un mineur par le Site, le représentant légal du mineur aura la possibilité de contacter privacy@maison123.com pour rectifier, modifier ou supprimer ces informations.